گیاه Lithospermum multiflorum

Lithospermum multiflorum
-
1
Torr.
Manyflowered Gromwell
1
Boraginaceae
L. arizonicum.

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

ماده رنگ