گیاه Lomatium macrocarpum

Lomatium macrocarpum
-
2
(Nutt.)Coult.&Rose.
Bigseed Biscuitroot
4
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
باروری
ضماد
قفسه سینه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
چای
ریشه

سایر موارد استفاده

بخور دادن