گیاه Lomatium triternatum

Lomatium triternatum
-
1
(Pursh.)Coult.&Rose.
Nineleaf Biscuitroot
3
Umbelliferae
L. platycarpum. (Torr.)Coult.&Rose.

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قفسه سینه

استفاده خوراکی

ادویه
ریشه

سایر موارد استفاده

بخور دادن