گیاه Lomatium utriculatum

Lomatium utriculatum
-
1
(Nutt.)Coult.&Rose.
Common Lomatium
3
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضد ورم
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
ریشه