گیاه Lonicera sempervirens

Lonicera sempervirens
-
1
L.
Trumpet Honeysuckle
0
Caprifoliaceae

عکس

5
0
همیشه سبز
درختچه
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تیمار اثرات نیش حشرات
ضد آسم
قی آور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)