گیاه Lonicera villosa

Lonicera villosa
-
0
(Michx.)Roem.&Schult.
-
3
Caprifoliaceae
L. coerulea edulis. Reg.

عکس

1.5
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه