گیاه Lupinus angustifolius

Lupinus angustifolius
-
0
L.
Blue Lupin
4
Leguminosae

عکس

1
0.25
-
یکساله
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

کود سبز