گیاه Lycium andersonii

Lycium andersonii
-
2
Gray.
Wolfberry
1
Solanaceae

عکس

0
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک