گیاه Lycopodium campanulatum

Lycopodium campanulatum
-
1
L.
-
0
Lycopodiaceae

عکس

0
0
-
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خواب آور

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
متفرقه