گیاه Lycopodium lucidulum

Lycopodium lucidulum
-
0
Michx.
Shining Club Moss
1
Lycopodiaceae

عکس

0.15
0
-
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی