گیاه Maclura pomifera

Maclura pomifera
توت آمریکایی
2
(Raf.)C.K.Schneid.
Osage Orange
2
Moraceae
M. aurantiaca. Toxylon pommifera.

عکس

15
12
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

چشمی
قلبی

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین
تانین
چوب
دورکننده
سوخت
ماده رنگ
نگهدارنده