گیاه Macrotomia perennis

Macrotomia perennis
-
1
Boiss.
-
1
Boraginaceae
Macrotomia perennis.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه