گیاه Magnolia kobus

Magnolia kobus
-
1
DC.
-
1
Magnoliaceae
M. precosissima. M. thurberi.

عکس

12
7
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
-
بله
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای
گل

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب