گیاه Magnolia stellata

Magnolia stellata
-
0
(Siebold.&Zucc.)Maxim.
Star Magnolia
1
Magnoliaceae

عکس

5
5
خزان کننده
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
بله
بله
-

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل