گیاه Maianthemum canadense

رتبه خوراکی: 2
رتبه دارویی: 1
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Canada Beadruby
Author: Desf.
خانواده: Convallariaceae
نام های مترادف: M. bifolium.
ارتفاع گیاه (متر) : 0.1
پهنای کانوپی (متر) : 1

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : -
سرعت رشد : سریع

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: سایه کامل، نیمه سایه
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: حشرات
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
میوه
خلط آور
کلیه
گل
پوشش زمین