گیاه Megacodon stylophorus

Megacodon stylophorus
-
1
(C.B.Clarke.)H.Sm.
-
2
Gentianaceae

عکس

2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

برگ