گیاه Melianthus minor

Melianthus minor
-
0
L.
Honey Flower
3
Melianthaceae

عکس

2
0
همیشه سبز
درختچه
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

شهد
شیرین کننده