گیاه Melicope ternata

Melicope ternata
-
1
J.R.Forst.&G.Forst.
-
1
Rutaceae

عکس

6
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد بازدم بدبو

استفاده خوراکی

آدامس

قسمت مورد استفاده

برگ