گیاه Melilotus altissimus

Melilotus altissimus
-
0
Thuill.
Tall Melilot
2
Leguminosae
M. macrorrhiza. Pers. M. officinalis. non (L.)Pall.

عکس

1.2
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
غلاف بذر

سایر موارد استفاده

دورکننده