گیاه Menispermum canadense

Menispermum canadense
-
2
L.
Canada Moonseed
0
Menispermaceae

عکس

3.6
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک