گیاه Menispermum davuricum

Menispermum davuricum
-
2
DC.
-
0
Menispermaceae
M. dauricum.

عکس

3.6
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
سرطان
ضد روماتیسم