گیاه Mertensia maritima

Mertensia maritima
-
0
(L.)S.F.Gray.
Oyster Plant
2
Boraginaceae
Pulmonaria maritima.

عکس

0.2
0.15
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل