گیاه Mertensia paniculata

Mertensia paniculata
-
0
(Aiton.)G.Don.
-
1
Boraginaceae

عکس

0.75
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل