گیاه Meum athamanticum

Meum athamanticum
-
1
Jacq.
Spignel
3
Umbelliferae

عکس

0.45
0.15
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
ریشه

قسمت مورد استفاده

گیاه