گیاه Michelia figo

Michelia figo
-
0
(Lour.)Spreng.
Banana Shrub
1
Magnoliaceae
M. fuscata.

عکس

5
4
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل