گیاه Millettia dielsiana

Millettia dielsiana
-
2
Harms. ex Diels.
-
1
Leguminosae

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قاعده آور
متفرقه

استفاده خوراکی

بذر