گیاه Mirabilis expansa

Mirabilis expansa
-
0
(Ruiz.&Pav.)Standl.
Mauka
3
Nyctaginaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
نوشیدن