گیاه Miscanthus floridulus

Miscanthus floridulus
-
0
(Labill.)Warb.
-
2
Gramineae

عکس

2.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

پرچین