گیاه Monizia edulis

Monizia edulis
-
0
Lowe.
Carrot Tree
2
Umbelliferae
Melanoselinum edulis. Thapsia edulis. T. moniza.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه