گیاه Morus australis

Morus australis
-
2
Poir.
Korean Mulberry
2
Moraceae
M. acidosa. M. alba stylosa. M. indica. non L. M. stylosa.

عکس

7.5
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
تب بر
ضد کرم
قابض
مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

فیبر