گیاه Morus bombycis

Morus bombycis
-
2
Koidz.
Kuwa
2
Moraceae

عکس

8
6
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قفسه سینه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

فیبر