گیاه Morus microphylla

Morus microphylla
-
0
Buckley.
Texas Mulberry
2
Moraceae

عکس

6
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب