گیاه Morus mongolica

Morus mongolica
-
1
(Bur.)Schneid.
Mongolian Mulberry
2
Moraceae
M. alba mongolica.

عکس

7.5
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

فیبر