گیاه Morus nigra

Morus nigra
شاه توت
3
L.
Black Mulberry
5
Moraceae

عکس

10
15
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

پایین آورنده قند خون
ضد کرم
قابض
مسکن دندان درد
مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر
ماده رنگ