گیاه Musa basjoo

Musa basjoo
-
2
Siebold.&Zucc.
Japanese Banana
2
Musaceae
M. japonica.

عکس

3
2
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
تب بر
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

شهد

سایر موارد استفاده

فیبر