گیاه Muscari botryoides

Muscari botryoides
-
0
(L.)Mill.
Italian Grape Hyacinth
1
Hyacinthaceae

عکس

0.25
0.1
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

گل

قسمت مورد استفاده

گل