گیاه Myrica californica

Myrica californica
-
1
Cham.
Californian Bayberry
4
Myricaceae

عکس

4
0
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

مقوی معده

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ
موم