گیاه Myrica heterophylla

Myrica heterophylla
-
2
Raf.
Bayberry
3
Myricaceae

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

قابض
قی آور
محرک
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
چای
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
ماده رنگ
موم