گیاه Myrica nagi

Myrica nagi
-
3
Thunb.
Box Myrtle
2
Myricaceae
M. integrifolia. M. sapida.

عکس

12
0
همیشه سبز
درخت
-
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
التهاب زا
تب بر
چشمی
ضد روماتیسم
ضد کرم
ضد نفخ
قابض
محرک

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
ماده رنگ
موم