گیاه Myrica pensylvanica

Myrica pensylvanica
-
1
Loisel.
Northern Bayberry
4
Myricaceae
M. carolinensis. non Mill. M. cerifera latifolia.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
بله
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
ماده رنگ
موم