گیاه Myrica rubra

Myrica rubra
-
2
(Lour.)Siebold.&Zucc.
Chinese Bayberry
2
Myricaceae
M. nagi. non Thunb.

عکس

15
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پوست
ضد نفخ
قابض
قفسه سینه
قلبی
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ