گیاه Myriophyllum verticillatum

Myriophyllum verticillatum
پرطاووسی
0
L.
Myriad Leaf
1
Haloragidaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ