گیاه Myrsine africana

Myrsine africana
-
3
L.
Cape Myrtle
1
Myrsinaceae
M. retusa.

عکس

0.75
0.75
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده خون، مصفای خون
ضد کرم
قاعده آور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

ادویه
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب