گیاه Myrsine semiserrata

Myrsine semiserrata
-
2
Wall.
-
1
Myrsinaceae

عکس

4
0
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب