گیاه Myrteola nummularia

Myrteola nummularia
-
0
(Poir.)O.Berg.
-
4
Myrtaceae
Myrteola nummularia.

عکس

0.1
0.5
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

چای
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین