گیاه Najas flexilis

Najas flexilis
-
0
(Willd.)Rostk.&F.Schmidt.
-
2
Najadaceae

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
آب
نه
بله
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

بسته بندی
کود