گیاه Najas graminea

Najas graminea
تیزک گندمی
0
Delile.
-
1
Najadaceae

عکس

0
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
آب
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ