گیاه Najas marina

Najas marina
تیزک
0
L.
Spiny Naiad
1
Najadaceae
N. major. All.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
دو پایه
آب
نه
بله
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ