گیاه Nannorrhops ritchiana

Nannorrhops ritchiana
-
1
(Griff.)Aitch.
Mazari Palm
1
Palmae

عکس

5
3
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

برگ
گل
میوه