گیاه Navarretia squarrosa

Navarretia squarrosa
-
0
(Eschsch)Hook.&Arn.
Skunk Weed
1
Polemoniaceae
Gillia squarrosa.

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر